Definities
⦁ J’uniquefades: J’uniquefades gevestigd te leewarden onder KvK nr. 80991661
⦁ Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

⦁ Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens J’uniquefades.
⦁ Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
⦁ Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
⦁ Alle prijzen die J’uniquefades hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten.
⦁ Alle prijzen op die J’uniqefades hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan J’uniquefades te allen tijde wijzigen.
⦁ Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die J’uniquefades niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen
aanleiding geven tot prijsverhogingen.
⦁ De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
⦁ De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door J’uniquefades vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
⦁ De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van J’uniquefades, geldend voor de periode waarin hij/zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
⦁ Indien partijen voor een dienstverlening
door J’uniqefades een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
⦁ J’uniquefades is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
⦁ Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient J’uniquefades de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
⦁ Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

⦁ J’uniquefades heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
⦁ Voorafgaand aan de ingang ervan zal J’uniquefades prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
⦁ De consument heeft het recht om de overeenkomst met J’uniquefades op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
⦁ J’uniquefades mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
⦁ De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
⦁ Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat J’uniquefdes de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
⦁ J’uniquefades behoudt zich het recht voor om een diensten afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen
voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
⦁ Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is J’uniquefades gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
⦁ Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan J’uniquefades.
⦁ De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
⦁ Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag J’uniquefades zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
⦁ In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van J’uniquefades op de klant onmiddellijk opeisbaar.
⦁ Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door J’uniquefades, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan J’uniquefades te
betalen.
Recht van reclame
⦁ Zodra de klant in verzuim is, is J’uniquefades gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
⦁ J’uniquefades roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Herroepingsrecht⦁ De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van J’uniquefades www.Juniquefades.com, kan worden gedownload.
⦁ De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan
J’uniquefades, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Retentierecht
⦁ J’uniquefades kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van J’uniquefades heeft voldaan,
tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
⦁ De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan J’uniquefades.
⦁ J’uniquefades is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de
klant afstand van zijn recht om een schuld aan J’uniquefades te verrekenen met een vordering op J’uniquefades.

Eigendomsvoorbehoud
⦁ J’uniquefades blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van J’uniquefades op grond van wat voor met J’uniquefades gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
⦁ Tot die tijd kan J’uniquefades zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
⦁ Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
⦁ Indien J’uniquefades een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft J’uniquefades het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verzekering
⦁ De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van J’uniquefades die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
⦁ De klant geeft op eerste verzoek van J’uniquefades de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
⦁ Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor J’uniquefades op enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
⦁ De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
⦁ De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het
product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
⦁ Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Intellectueel eigendom
⦁ J’uniquefades behoudt alle
intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
⦁ De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J’uniquefades (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Boetebeding

⦁ Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
⦁ Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
⦁ Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
⦁ Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van J’uniquefades waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
 De klant vrijwaart J’uniquefades tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door J’uniquefades geleverde producten en/of diensten.

Klachten
⦁ De klant dient een door J’uniquefades geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
⦁ Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant J’uniquefades daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

⦁ Consumenten dienen J’uniquefades uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
⦁ De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat J’uniquefades in staat is hierop adequaat te reageren.
⦁ De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
⦁ Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat J’uniquefades gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten
dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
⦁ De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan J’uniquefades.
⦁ Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling J’uniquefades ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als J’uniquefades een
overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan J’uniquefades verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid J’uniquefades
⦁ J’uniquefades is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
⦁ Indien J’uniquefades aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
⦁ J’uniquefades is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
⦁ Indien J’uniquefades aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
⦁ Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van J’uniquefades vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
⦁ De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer J’uniquefades toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
⦁ Is de nakoming van de verplichtingen
door J’uniquefades niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brothers Barbershop in verzuim is.
⦁ J’uniquefades heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien J’uniquefades kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
⦁ In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van J’uniquefades in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan J’uniquefades kan worden toegerekend in een van de wil van J’uniquefades onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van J’uniquefades kan worden verlangd.
⦁ Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere
derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
⦁ Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor J’uniquefades 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat J’uniquefades er weer aan kan voldoen.
⦁ Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
⦁ J’uniquefades is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging algemene voorwaarden
⦁ J’uniquefades is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
⦁ Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
⦁ Grote inhoudelijke wijzigingen zal J’uniquefades zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
⦁ Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van J’uniquefades⦁ Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
⦁ Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
⦁ Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat J’uniquefades bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en
bevoegde rechter
⦁ Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
⦁ De Nederlandse rechter in het arrondissement waar J’uniquefades is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.